VẢI MÀNG LỌC KHÔNG KHÍ

Vải màng lọc không khí

VẢI MEX DỰNG

Vải mex dựng

VẢI MEX CÓ TRÁNG KEO

Vải mex có tráng keo

BÔNG XƠ CÁC LOẠI

Bông xơ các loại

BÔNG TẤM NP XÂM KIM

Bông tấm NP 2OZ – 4OZ

VẢI MEX CẮT BIÊN RỘNG THEO KÍCH THƯỚC TỪ 10mm

Vải mex CP-15 cắt biên rộng 30mm

BÔNG XƠ CÁC LOẠI

Bông xơ các loại

VẢI MÀNG LỌC KHÔNG KHÍ

Vải màng lọc không khí

VẢI MEX DỰNG

Vải mex dựng

VẢI MEX CÓ TRÁNG KEO

Vải mex có tráng keo

BÔNG XƠ CÁC LOẠI

Bông xơ các loại

BÔNG TẤM NP XÂM KIM

Bông tấm NP 2OZ – 4OZ

VẢI MEX CẮT BIÊN RỘNG THEO KÍCH THƯỚC TỪ 10mm

Vải mex CP-15 cắt biên rộng 30mm

BÔNG XƠ CÁC LOẠI

Bông xơ các loại